Testcertifiering – ISTQB® Certified Tester (grundkurs)

Description

Software Quality & Test
Contact us
3 days.
SEK 14.400 + certification fee SEK 2.200

Request more information

Lena Bernhardsson
+46 (0) 40 59 22 09
lena.bernhardsson@nohau.se

Ett kurssamarbete med Inceptive ett Nohau bolag. Kursen ges på svenska. The course is given in Swedish.

Det här är kursen för dig som arbetar eller ska arbeta som testare, vill veta mer om test eller bara behöver en djupare förståelse för modern testmetodik.

Testroller i ett modernt IT-projekt blir mer och mer specialiserade eftersom projekten tenderar att bli större och mer komplexa. Eftersom kraven vässas så måste även testarnas kompetens ständigt utvecklas. Därför är ett kontinuerligt lärande nödvändigt inom testdisciplinen i framtiden, oavsett om man vill jobba som testare eller testledare.

Målet med kursen

Kursens mål är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskap om testning, vokabulär och definitioner samt testmetoder och testverktyg. Efter genomgången kurs och examinering är deltagaren certifierad testare, ISTQB – Certified Tester Foundation Level. Certifieringen är internationellt erkänd och gångbar samt definierar en gemensam begreppsapparat. Kursdeltagaren är efter kursen väl förberedd för att utvecklas i sin testroll och har möjlighet att fortsätta mot högre certifieringsnivåer.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot alla som jobbar med test men är även nyttig för projektroller som berörs av test, t.ex. kravanalytiker, projektledare eller programmerare.

Upplägg

Kursen är grundläggande men omfattande. Tyngdpunkten ligger på teori vilket varvas med praktiska övningar.

Kursinnehåll

Grunderna inom test

Vad är testning och varför är det nödvändigt att testa? Testprinciper och allmänna riktlinjer som är gemensamma för all testning. Hur ser den grundläggande testprocessen ut, från testplanering, styrning, analys, design och exekvering till utvärdering? Även de psykologiska aspekterna av test och påverkan i ett projekt behandlas av test hanteras.

Testning genom programvarans livscykel

Hur sker testning genom programvaran livscykel? Genomgång av utvecklingsmodeller för programvaror och de grundläggande testnivåerna. Vad finns det för olika testtyper och vad karaktäriserar dem?

Statiska tekniker

Vad är statisk testning och vilken funktion fyller det i testprocessen? Hur ser granskningsprocessen ut och vad finns det för granskningstyper? Olika roller och ansvar tillsammans med avgörande framgångsfaktorer vid granskning. Avsnittet innehåller även genomgång av statisk analys med verktyg.

Testdesigntekniker

Hur ser testutvecklingprocessen ut och vilka kategorier av tekniker för testdesign finns det? Vi lär oss om specifikationsbaserade-, strukturbaserade- och erfarenhetsbaserade tekniker. Faktorer som påverkar valet av testtekniker behandlas också.

Testledning

Testorganisationen och betydelsen av oberoende. Vilka är testledarens respektive testarens arbetsuppgifter? Planering och testuppskattning tillsammans med övervakning och styrning av test. Riskhantering och projekt- och produktriskers inverkan. Vidare går vi igenom hantering och rapportering av avvikelser.

Verktygsstöd

Olika typer av verktyg som kan stödja testprocessen. Effektiv användning av verktyg tillsammans med fördelar och risker. Införandet av testverktyg i en organisation med frågeställningar och framgångsfaktorer.

Do you wish more information!

Contact us for offers, information or advice!