Testcertifiering – ISTQB® Certified Tester Foundation Level

Interested? Contact us!
3 days.
SEK 15.990 + certifiering SEK 2.990

Request more information

Lena Bernhardsson
+46 (0) 40 59 22 09
lena.bernhardsson@nohau.se

Språk: Svenska och kursmaterialet är på svenska

3 dagar 08:30 – 16:30
Certifiering: 15:30 dag 3

ISTQB – CTFL är en kurs för dig som vill få en djupare förståelse för modern testmetodik, förstå testningen roll i utvecklingsprocessen och skapa en gemensam terminologi inom testdisciplinen.

I moderna IT-projekt har testrollerna blivit allt mer specialiserande då projekten tenderar att växa och bli mer komplexa. Då kraven vässas måste även testarnas kompetens ständigt utvecklas. Kvaliteten på produkten är en viktig framgångsfaktor och ett kontinuerligt lärande inom testdisciplinen är nödvändigt för ett framgångsrikt projekt.

Kursen är för dig som vill utveckla din kunskap inom testdisciplinen eller i din roll som testare/testledare, samt genomgå en certifiering. ISTQB – CTFL är världens mest erkända certifiering för testare och i särklass den mest etablerade testcertifieringen med över 300 000 certifierade.

Kursmål

Vårt mål med denna kurs är att ge dig som deltagare en grundläggande kunskap om test, test i livscykeln, testtekniker, testledning och testverktyg. Deltagaren förbereds även att klara den frivilliga certifieringen som genomförs i slutet av kursen. Efter godkänd examinering är deltagaren certifierad testare, ISTQB – Certified Tester Foundation Level.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot alla som arbetar med test eller utveckling, men är även lämplig för andra projektroller som berörs eller vill få en grundförståelse för test, t.ex. kravanalytiker, projektledare eller programmerare.

Förkunskaper

Eftersom det är en grundkurs förutsätts inga förkunskaper.

Upplägg

Tyngdpunkten i kursen ligger på teori som varvas med praktiska övningar. Vi rekommenderar våra deltagare att repetera begrepp och teorier utanför den schemalagda tiden för att öka chanserna till att bli godkänd på examinationen.

Kursinnehåll

1. Grunderna inom test

Vad menas med test och varför är det nödvändigt? Vad finns det för principer inom testning och för gemensamma allmänna riktlinjer? Hur är den grundläggande testprocessen upplagd, från planeringsstadiet, styrningen, analysen, designen och exekveringen till utvärderingen? Vi kommer även titta på de psykologiska aspekterna av test och hur de kan påverka ett projekt.

2. Testning genom programvarans livscykel

Hur sker testning genom programvaran livscykel? Vi går igenom utvecklingsmodeller för programvaror samt de grundläggande testnivåerna. Vilka olika testtyper finns det och vad karaktäriserar dem?

3. Statiska tekniker

Vad är statisk testning och vilken funktion har det i testprocessen? Hur ser granskningsprocessen ut och hur ser de olika typerna av granskning ut? Vad finns det för olika roller och ansvar som tillsammans är avgörande framgångsfaktorer vid granskning. Avsnittet innehåller även genomgång av statisk analys med verktyg.

4. Testdesigntekniker

Hur ser testutvecklingprocessen ut och vad finns det för olika kategorier av tekniker för testdesign? Vi titta på specifikationsbaserade-, strukturbaserade- och erfarenhetsbaserade testtekniker. Faktorer som påverkar valet av testtekniker behandlas också.

5. Testledning

Vad har testledaren respektive testaren för arbetsuppgifter? Vilken inverkan har riskhantering samt projekt- och produktriskerna. Vi kommer dessutom gå igenom hur hanteringen och rapporteringen av avvikelser ser ut.

6. Verktygsstöd

Vad finns det för olika typer av verktyg som kan fungera som stöd i testprocessen? Hur kan verktyg användas effektiv och vilka fördelar samt risker medför de? Vi kommer även titta på införandet av testverktyg i en organisation med frågeställningar och framgångsfaktorer.

Do you wish more information!

Contact us for offers, information or advice!